Všeobecné obchodní podmínky
intaPLASTIC, spol. s r.o.,
se sídlem Ostrava,
Sokolská třída 1263/24, PSČ 702 00,
IČ 29449855
dle § 1751 odst.1 zákona 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku


ČLÁNEK 1 - ÚČEL
1.1 Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Podmínky“) je blíže upravit práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně rámcové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“)uzavřené mezi obchodní společností intaPLASTIC, spol. s r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, Ostrava, 70200, IČ 29449855, zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 54202, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“), a zákazníkem této společnosti jako kupujícím (dále jen „Kupující“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících s dodávkami Zboží a plnění ze strany Prodávajícího Kupujícímu.

1.2 Uzavřením Smlouvy Kupující bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním Smlouvy a těmito Podmínkami, mají přednost ustanovení Smlouvy.

1.3 Tyto Podmínky platí pouze pro Kupující, kteří: (a) mají své trvalé bydliště, sídlo či místo podnikání v České republice nebo Slovenské republice; (b) jsou fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo podnikateli s řádným oprávněním k podnikatelské činnosti podle příslušných zákonných ustanovení, platných v České republice, respektive Slovenské republice. Kupující svým souhlasem s těmito Podmínkami potvrzuje, že splňuje obě podmínky, uvedené pod písmeny (a) a (b).

V těchto Podmínkách mají následující termíny tento význam:

« Prodávající »: intaPLASTIC, spol. s r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, Ostrava, 70200, IČ 29449855, zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 54202
« Kupující »: fyzická osoba, firma, společnost či jiná právnická osoba provádějící Objednávky dodávky Zboží u Prodávajícího, resp. která uzavřela Smlouvu s Prodávajícím.
« Zboží »: jakákoli věc movitá, včetně souvisejících plnění a dokumentů, popř. služeb, spojených s dodáním Zboží dle Smlouvy.
« Smlouva »: písemná kupní smlouva, rámcová kupní smlouva, nebo smlouva o dílo mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo Objednávka provedená Kupujícím a následně potvrzená Prodávajícím vztahující se k dodávce Zboží.
« Práva k duševnímu vlastnictví »: veškerá práva nemateriální povahy jako jsou práva autorská a práva podobné povahy, práva k databázím, práva k designům, práva ke vzorům, patentům,ochranné známky a registrace domén a přihlášky kterékoli z výše zmíněných, práva na zachování tajemství, know-how, obchodní tajemství.
« Objednávka »: jakákoli písemná, ústní (včetně telefonické), či elektronická Objednávka provedená Kupujícím na dodávku Zboží.
« Specifikace »: veškeré specifikace a/nebo popisy jakéhokoliv Zboží, které má být dodáno, jež jsou zmíněny v Objednávce.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Prodávajícíse zavazuje dodat Kupujícímu vyžádaný předmět plnění (Zboží) uvedený ve Smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění (Zboží), popř. zajistit služby a úkony spojené s uvedením zboží do provozu (např., montáž, kompletace). Kupující se zavazuje převzít Zboží, které je předmětem plnění dle Kupní smlouvy, a to v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě dodání a zaplatit vzájemně dohodnutou kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo na svých výrobcích, a to i na těch, které již byly objednány, provádět přiměřené a technicky zdůvodnitelné změny, a to bez předchozího oznámení.
ČLÁNEK 3 – SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1. Smlouva sestává, v případě potřeby, z následujících dokumentů, v pořadí důležitosti:

a) Objednávka resp. Smlouva, podepsaná Prodávajícím a Kupujícím, Specifikace, a dokumenty vztahující se k Objednávce, včetně potvrzené Objednávky ze strany Kupujícího,
b) tyto Podmínky,
c) cenová nabídka Prodávajícího, a její akceptace Kupujícím.

3.2. Předložení Objednávky, její potvrzení Podávajícím a uzavření Smlouvy zahrnuje souhlas Kupujícího s tím, že se Smlouva nebude řídit všeobecnými obchodními podmínkami Kupujícího, pokud je Kupující má. Budou-li uváděny v Objednávce jakékoli jiné podmínky a ustanovení či odkazy na jiné dokumenty dodané Kupujícím, pak tyto odlišné podmínky a ustanovení nebudou aplikovány a budou v plném znění nahrazeny těmito Podmínkami a nebo ustanoveními Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3. Jakákoli změna Smlouvy může být sjednána v písemném dodatku ke Smlouvě.

ČLÁNEK 4 – CENA – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 – Cena


(a) Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího nebo v jiných dokumentech Prodávajícího jsou ceny základní a mohou být smluvně upraveny. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby
aktualizovat. Pro účely Smlouvy jsou relevantní pouze ty ceny, které jsou uvedeny v písemné Smlouvě (zejména v potvrzené Objednávce). Objednávka zpravidla obsahuje konkrétní údaje o dílčím obchodu, cenu, údaje o obalech, označení zboží , jeho množství a lhůtu k dodání.
(b) Strany souhlasí, že potvrzením Objednávky Prodávajícím je uzavřena Smlouva na konkrétní Zboží, či plnění.
(c) Cena uvedená ve Smlouvě je dohodnutá kupní cena. Prodávající může Kupujícímu poskytnout slevy.

ČLÁNEK 5 – DODÁVKA, PŘIJETÍ A REKLAMACE

5.1 Prodávající prohlašuje a garantuje, že všechno jím dodané Zboží je v řádné a obchodovatelné kvalitě a je způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel uveden ve
Smlouvě, jinak k obvyklému účelu.

5.2 Převzetí Zboží Kupujícím závisí na splnění Specifikace Zboží v akceptované Objednávce či ve Smlouvě. Předávací proces musí proběhnout písemným potvrzením Dodacího či přepravního listu Kupujícím (oprávněnou osobou).

5.3 Dodávky budou realizovány dle dodací parity EXW nebo FCA, tj. ze skladu výrobce či prodávajícího dle INCOTERMS 2000, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V
případě, že se bude jednat o tzv. „Přímou dodávku“, tj . dodávku zboží Kupujícímu od dodavatele Prodávajícího, budou tyto dodávky realizovány dle dodací parity CPT, tj. do místa určeného Kupujícím.

5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím a potvrzením Dodacího listu Kupujícím, dle výše uvedených dodacích parit. Škoda na předmětu plnění (Zboží), která vznikla po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na Zboží došlo v důsledku porušení povinností Prodávajícího.

5.5 V případě, že Kupujícímu bude zboží dopraveno Prodávajícím, resp. smluvním partnerem Prodávajícího, bude tak učiněno na základě Individuálních podmínek dopravy.

5.6 Vyložení zboží provede Kupující na své náklady a ve své řežii, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak.

5.7 Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po jeho převzetí. Prodávající nenese odpovědnost za škody na Zboží způsobené nesprávnou manipulací při vykládce a přemístění.

5.8 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jak určuje Smlouva a odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti sjednané ve Smlouvě. Prodávající odpovídá za vady (tj. Zboží není v souladu se Smlouvou, nevyhovuje Specifikacím, nedosahuje požadovaného stupně výkonnosti, není ve sjednané kvalitě nebo způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel ve Smlouvě uveden, jinak k obvyklému účelu), které má Zboží v době předání Kupujícímu anebo v záruční době, přičemž
Kupující má právo toto Zboží reklamovat dle Reklamačního řádu Prodávajícího, který je nedílnou součástí Smlouvy.

5.9 Kupující prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem intaPLASTIC, spol. s r.o. (dále jen Reklamační řád), jež je nedílnou součástí těchto Podmínek, viz. Příloha č.1. Prodávajícího a případné reklamace bude uplatňovat podle tohoto Reklamačního řádu, pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného.

ČLÁNEK 6 - SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
6.1 V případě prodlení Kupujícího s placením faktury je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6.2 Kupující má právo v případech vymezených ve Smlouvě písemně zrušit Objednávku na Zboží potvrzenou Prodávajícím. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
odstupné (storno poplatek) ve výši 50% kupní ceny stornovaného Zboží. Právo na zrušení objednávky přísluší Kupujícímu pouze po dobu 10 dnů ode dne provedení objednávky.

6.3 V případě prodlení Kupujícího s převzetím předmětu plnění (Zboží) v dohodnutém termínu a místě dodání je Prodávající oprávněn požadovat za prodlení přesahující 15 dnů smluvní
pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého předmětu plnění (Zboží), přičemž není dotčeno
právo na náhradu škody.

ČLÁNEK 7 – ZÁRUKY
7.1 Kromě ostatních záruk stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy Prodávající zaručuje dodání Zboží v množství, jakosti a provedení dle Smlouvy a odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté. Prodávající poskytuje záruku v délce 12 měsíců od data předání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

7.2 Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že množství, jakost a provedení Zboží odpovídá všem podmínkám Smlouvy. Prodávající dále zaručuje, že Zboží je bez vad jakéhokoliv
druhu, je ve shodě se všemi příslušnými zákony a předpisy a neporušuje práva žádné ze třetích stran.

7.3 Během záruční doby Prodávající je povinen na žádost Kupujícího vyměnit vadné Zboží nebo odstranit vady tak, aby Zboží odpovídalo podmínkám Smlouvy. Prodávající poskytuje
od okamžiku výměny Zboží záruku po dobu dalších 12 měsíců.

7.4 Mezi Prodávajícím a Kupujícím může být sjednán garanční paušál jehož výše bude upravena samostatně ve Smlouvě.

7.5 Prodávající nenese odpovědnost za montáž a sestavení Zboží, ani za vady způsobené montáží (vyjma vad výrobních) v případě, že si tuto službu Kupující u Prodávajícího neobjedná.

ČLÁNEK 8 – OBALY
Některé Zboží je dodáváno v a na transportních nevratných obalech.
ČLÁNEK 9 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ
9.1 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že je plně oprávněn a způsobilý převést na Kupujícího, při dodání řádné a ničím neomezené vlastnické právo ke Zboží, včetně záruk třetích stran spojených s dodávaným Zboží, a že vlastnictví Zboží bude převedeno bez jakýchkoliv nároků, zástavních práv a břemen.

9.2 Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího a odklad nabytí vlastnického práva Kupujícího trvá do doby úplného zaplacení kupní ceny Prodávajícímu ve výši oprávněně fakturované částky.

ČLÁNEK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
10.1 Prodávající garantuje (je-li to aplikovatelné), že Práva duševního vlastnictví a know-how poskytnutá v souladu s právními předpisy Kupujícím pro jeho použití budou užita výlučně pro
potřeby Kupujícího a Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu všechny podklady poskytnuté Kupujícím, zejména plány, studie, a dokumentaci připravenou Kupujícím nebo jeho sub-dodavateli pro plnění Smlouvy. 

10.2 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know – how třetích osob, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.

10.3 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know – how Prodávajícího, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.

10.4 Pokud Prodávající poskytne jinému subjektu v rámci nabídky Zboží a služeb možnost seznámit se s Právy duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1, 10.2 a 10.3 a následně nedojde k uzavření Smlouvy, není tento jiný subjekt oprávněn s těmito právy jakkoliv nakládat. V případě, že jiný subjekt poruší toto ustanovení je tento povinen nahradit způsobenou škodu v její plné výši.

10.5 Pokud Prodávající poskytne a zajistí Kupujícímu výkon Práv duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1, 10.2 a 10.3 a Kupující při výkonu těchto práv překročí rozsah nezbytný k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty realizovaného plnění, přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.

ČLÁNEK 11 – MLČENLIVOST
Veškeré dokumenty a informace jakékoli povahy dodané Kupujícím Prodávajícímu nebo Prodávajícím Kupujícímu, či připravené Prodávajícím nebo Kupujícím v souvislosti s plněním Smlouvy, je Prodávající nebo Kupující oprávněn použít pouze pro účely plnění předmětu Smlouvy a mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušné Smluvní strany a pouze po obdržení písemného prohlášení dotyčné třetí strany o převzetí závazku mlčenlivosti o těchto informacích. Dále, Prodávající a Kupující se zavazuje považovat existenci, povahu a podmínky Smlouvy za důvěrné během trvání obchodního vztahu a i poté.

ČLÁNEK 12 – VYŠŠÍ MOC
Žádná strana neodpovídá za neplnění smluvních povinností, pokud toto neplnění způsobila událost, která je nepředvídatelná, nevyhnutelná a mimo kontrolu dotčené strany, a nedá se jí zabránit tím, že by strana konala z obchodního hlediska rozumné akce (událost vyšší moci). Ekonomická nouze nebo změna ve všeobecných ekonomických podmínkách nemohou být považovány za vyšší moc. Strana tvrdící, že byla postižena vyšší mocí, je povinna ihned informovat druhou stranu a co nejvíce se snažit omezit trvání a nepříznivé dopady vyšší moci na své plnění a na druhou stranu.

ČLÁNEK 13 – PORUŠENÍ POVINOSTÍ – UKONČENÍ
13.1 Nestanoví-li Smlouva jinak, pokud jedna ze stran neplní některou ze svých povinností nebo poruší některé ustanovení Smlouvy, upozorní druhou stranu na toto neplnění nebo porušení. Není-li toto neplnění nebo porušení odstraněno do 30 dnů po písemném upozornění, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Smlouvy na základě písemného oznámení (odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé straně). V případě, že Smlouva upravuje právo odstoupení od smlouvy odlišně, ustanovení tohoto bodu 13.1 se nepoužijí.

13.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě doručením písemného oznámení Kupujícímu, pokud se změní finanční nebo obchodní situace Kupujícího, včetně nesolventnosti, prohlášení konkursu na majetek Kupujícího, povolení vyrovnání, vstupu do likvidace Kupujícího, nebo když nastane změna ve způsobu nakládání s kapitálem a pokud, podle odůvodněného názoru Prodávajícího, může taková změna nepříznivě ovlivnit činnost Kupujícího, včetně, zejména schopnosti Prodávajícího splnit své povinnosti podle Smlouvy.

 ČLÁNEK 14 – ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ
 Bude-li jedno nebo více ustanovení Podmínek v rozporu s jakýmkoli aplikovatelným zákonným požadavkem, bude učiněno neplatným nebo nebude vykonatelné z jakéhokoli důvodu, předmětné ustanovení nebude použito a strany se budou snažit dohodnout jeho nahrazení ustanovením, jehož platnost, zákonnost a vykonatelnost bude co nejbližší původním záměrům stran a bude mít podobný ekonomický efekt. Zbývající ustanovení stávajících Podmínek zůstanou beze změny.

ČLÁNEK 15 – SOULAD SE ZÁKONEM
Prodávající se zavazuje dodržovat, a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho dodavatelé dodržovali všechny obecně závazné právní předpisy a další povinnosti (včetně povinností uložených rozhodnutími státních orgánů) týkající se dodávek Zboží podle Smlouvy, zejména, nabytí, výroby, montáže, testování, provedení, manipulace, dopravy, skladování, balení a dodání Zboží.

ČLÁNEK 16 – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prodávající je povinen dodržovat a zajistí, aby jeho zaměstnanci a zástupci dodržovali příslušné zákony a opatření týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

ČLÁNEK 17 – VZTAH MEZI STRANAMI
Jakákoliv část Smlouvy neznamená a nemůže být vykládána, že na jejím základě dojde k založení vztahu opravňující k zastupování mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo jakéhokoliv jiného vztahu podobné povahy mezi stranami. Strany Smlouvy budou považovány za nezávislé smluvní strany a žádné straně není přislíbeno právo nebo oprávnění rozhodnout o povinnostech v zastoupení, nebo jménem druhé strany.

ČLÁNEK 18 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SOUDNÍ PRAVOMOC
Tyto podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, všechny spory vzniklé z Kupních smluv nebo v jejich souvislosti, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy ČR.

ČLÁNEK 19 – DALŠÍ USTANOVENÍ
19.1 Kupní smlouva, Rámcová kupní smlouva, smlouva o dílo, dokumenty a dohody, zde předpokládané představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu plnění. Každá Smlouva včetně všech svých součástí nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami a neexistují žádné další dohody ani souhlasy mezi stranami týkající se koupě Zboží.

19.2 Žádný doplněk, změna, úprava nebo dodatek ke Smlouvě uzavřené v písemné podobě a žádné vzdání se práv nebo opatření nebude platné nebo závazné, pokud toto není vyjádřeno
písemně a podepsáno oběma stranami a připojeno ke Smlouvě.

19.3 Ustanovení bodu 19.2 se nevztahuje na případy, kdy Smlouva je uzavřena pouze v ústní podobě, nebo pokud doplnění, změna, úprava, nebo dodatek písemné Smlouvy je učiněn ústně do okamžiku převzetí zboží Kupujícím, nebo do okamžiku předáním prvnímu dopravci k přepravě. Všechny záruky, ustanovení, práva a povinnosti stran zde popsané a odsouhlasené ke splnění nebo ukončení Smlouvy, včetně povinností týkajících se důvěrnosti informací a náhrady škody, budou trvat i po splnění nebo ukončení Smlouvy. Nadpis každého článku slouží pouze pro orientaci a neměla by jimi být ovlivněna interpretace obsahu. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou plně nahrazeny dosud používané Všeobecné dodací podmínky intaPLASTIC, spol. s r.o.,

Tyto Všeobecné obchodní podmínky intaPLASTIC, spol. s r.o. platí od 15.5.2018